Ajuda

Cerca de termes

El cercador del Repertori Biobibliogràfic de la Literatura Popular Catalana presenta dues modalitats de cerca: la cerca bàsica i la cerca avançada.

 • A la pàgina principal s'accedeix a la cerca bàsica, on hi ha un sol camp de cerca que permet introduir-hi el terme que es vol cercar. Aquest terme es buscarà en tots els camps de text dels registres que conté la base de dades.
 • En la modalitat de cerca avançada es permet la introducció de termes de cerca que només es buscaran en els camps indicats. Per exemple, es poden buscar els registres que continguin un terme concret al camp de contingut i que estiguin assignats a la comarca del Tarragonès.

Cerca de frases

Una cerca de frases consisteix en una cadena de text inclosa entre cometes dobles. Per exemple, es podria cercar:

"tradició popular"

Aquesta cerca només retornarà registres que continguin la frase exacta, és a dir els dos termes seguits.

Cerca booleana

Les cerques booleanes permeten introduir operadors lògics per afinar la cerca. Els operadors suportats són els següents:

 • '+' s'utilitza per indicar que el terme ha d'aparèixer obligatòriament.
 • '-', '!' o 'NOT' s'utilitza per indicar que els registres resultants no han d'incloure el terme cercat.
 • 'AND' s'utilitza per indicar que s'han de complir les dues condicions indicades. És l'opció que s'aplica per defecte si no hi ha cap operador booleà entre els diferents termes de cerca.
 • 'OR' s'utilitza per indicar que només s'ha de complir una de les dues condicions indicades.

Exemples d'ús:

 • +tradició -popular
  ens retornarà els registres que continguin el terme 'tradició' i que no continguin el terme 'popular'.
 • tradició AND popular
  ens retornarà els registres que continguin ambdós termes. Equival a cercar els dos termes sense l'operador booleà:
  tradició popular
 • tradició OR popular
  ens retornarà els registres que continguin almenys un dels dos termes.

Cerca per patrons

La cerca per patrons permet la utilització de caràcters comodí per realitzar cerques de paraules de les quals es desconeix un fragment. Hi ha dos caràcters comodí: '?' i '*'. '?' substitueix exactament 1 caràcter, mentre que '*' substitueix 0 o més caràcters. Exemples:

 • Man*el
  ens retornarà resultats que continguin Manel o Manuel.
 • catal*
  ens retornarà resultats que continguin català, catalana, catalunya o catalanista.
 • Montblanc?
  ens retornarà resultats que continguin Montblanch, però no Montblanc, ja que s'espera exactament 1 caràcter.