Sigles de les publicacions

AaTh: Aarne, Antti; Stith Thompson (1961)
AB: Almanaque Balear
ATU: Uther, Hans-Jörg (2004)
BSAL: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
BMAEC: Butlletí Mensual de l’Associació d’Excursions Catalana
CC: Calendari Català
EEDS: El Eco del Santuario
ES: El Saltamartí
EPM: Es Pagés Mallorquí
ET: El Tambor
GM: Gazeta de Mallorca
LAtl: L’Atlántida
LAu: La Aurora
LAv: L’Avens
LGB: La Gaceta de Barcelona
LGS: Lo Gay Saber
LIg: L’Ignorancia
LIC: La Ilustració Catalana
LJP: Le Journal de Perpinyà
LLlNY: La Llumanera de Nova York
LP: La Pubilla
LRen: La Renaixensa
LRoq: La Roqueta
M: Mallorca
MBHLCA: Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes
MD: Mallorca Dominical
PM: Pla y Montanya
RBLCA: Revista Balear de Literatura, Ciencias y Artes
RM: Revista de Menorca
UC: Unidad Católica